Semalt internet galplygy we özüňizi goramagyň ýollary barada peýdaly maglumatlary berýär.

Ippingük daşaýan (ýük daşaýan) kompaniýalar, bu web sahypalaryna girýän müňlerçe alyjylary azdyrmak üçin sosial media we elektron söwda web sahypalarynda öz şahsyýetlerini ulanýan kezzaplardan habarly.

Adatça şeýle işleýärler. Elektron söwda web sahypasyna girýärsiňiz, satyn almak isleýän zadyňyzy kesgitleýärsiňiz, töleg amalyny barlaň we tamamlaň. Soň bolsa, iberilmezden ozal töleg tölemegiňizi haýyş edýän e-poçta alarsyňyz. Şeýle-de bolsa, bir gyzyklanma bar: e-poçta resmi ýük kompaniýasyndan däl we sizden talap edilýän pul yzyna gaýtarylmaz we sargydyňyzy işlemäge kömek etmez. Lotereýa kezzaplygy ýaly beýleki kezzaplar, bu ýerde hiç wagt gatnaşmadyk ýaryşyňyz üçin uly ýeňiş, lotereýa ýa-da baýrak alandygyňyz habar berilýär.

Companiesük kompaniýalary üçünji tarap (eskrow) hyzmatlaryny teklip etmeýärler. Şeýle bolansoň, hiç kime sim tölegleri bilen süýji gürleşmäň. Onlaýn aldawçylyga girip bilersiňiz.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Ross Barber size aşakdaky maglumatlary göz öňünde tutmagy maslahat berýär. Iberilişe bellenen iberiş belgisi bar bolsa-da, aldanmaň. Önüm söwda sebediňize girizilip bilner, ýöne aslynda ýük kompaniýasynyň elinde bolmazlygy mümkin. Şübheli bolsaňyz, ýük daşaýan kompaniýa bilen habarlaşyň ýa-da olaryň resmi web sahypasyna giriň. Bu, ýük daşaýan kompaniýanyň özünde önümiň bardygyny anyklar. Soňra harytlaryňyzyň size ýetjekdigine ynam bilen dynç alyp bilersiňiz.

Ippingük daşaýan / ýük kompaniýalary onlaýn aldawlaryň öňüni almak üçin elinde baryny edýärler. Müşderi hyzmaty, hukuk we howpsuzlyk bölümleri siziň (müşderiňiziň) ähli kezzaplary bilýändigiňizi we olardan nädip gaça durmalydygyňyzy anyklamak üçin bilelikde işleýär. Mundan başga-da, işleriň kadaly dowam etmegi üçin eBay, Amazon, Western Union we hatda hökümetler ýaly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edýärler.

Pidanyň bolsa näme etmeli?

Zerur edaralaryň galp web sahypasyny ýapmagy üçin, şübheli hereketleri habar bermek üçin size bil baglaýarlar. E-poçta berlen adrese ugradyň. E-poçta ibereniňizde hiç hili habar almajakdygyňyzy unutmaň. Şeýlelikde, ýerli häkimiýetlere polisiýa habar bermek gowy pikir bolup biler. Tussag edilmegine sebäp bolan birnäçe waka boldy. Erbet adamlar gözenegiň aňyrsynda, onlaýn söwda etmegiň amatlylygyndan lezzet alyp bilersiňiz.

Habarlylygy ýokarlandyrmak

Aýdylyşy ýaly, onlaýn galplyklaryň, esasanam ýük daşaýan kompaniýalara degişli ähli ýagdaýlary habar bermeli. Köpçüligiň bu howpdan habarly bolmagy bilen bu ýagdaýlar hökman geçmişe öwrüler. Ine, onlaýn galplyklaryň öňüni almak üçin ulanylýan käbir çäreler:

  • > bu meseläni çözmek isleýän dürli gyzyklanýan taraplaryň arasyndaky duşuşyklar
  • > yzygiderli habar býulletenlerini çap etmek
  • > haryt ibermek prosesiniň nähili işleýändigi barada görkezmeler. Şeýlelik bilen, bir kezzaplygy aňsatlyk bilen aýdyp bilersiňiz.

Sözümiň ahyrynda, öwrenen zatlaryňyzy dostuňyza aýtmagyňyzy üpjün ediň, olaram gurban bolmaz.

mass gmail